KA_sept18

Pri vas izplačujete solidarnostno pomoč zaposlenim?

  • KAdri

Delodajalci imajo možnost, da svojim zaposlenim ob življenjskih stiskah finančno pomagajo z izplačilom solidarnostne pomoči. V zasebnem sektorju izplačilo ni obveznost, razen v primerih, ko delodajalca k temu zavezujeta kolektivna pogodba oziroma interna pravila.

Izplačila solidarnostne pomoči Zakon o delovnih razmerjih ne ureja. Primere, v katerih je zaposleni do nje upravičen, določa posamezna kolektivna pogodba, ki velja za posamezno dejavnost. Večina jih določa, da se solidarnostna pomoč izplača v primeru:

  • smrti delavca;
  • smrti njegovega zakonca, zunajzakonskega partnerja, otroka ali posvojenca;
  • v primeru težje invalidnosti;
  • daljše bolezni delavca;
  • elementarne nesreče; ali
  • požara, ki prizadene delavca.

Višina zneska izplačila v praksi

Nekatere kolektivne pogodbe opredeljujejo način izračuna višine zneska solidarnostne pomoči. Tako na primer Kolektivna pogodba za dejavnost elektroindustrije Slovenije v 57. členu določa, da za primer nastanka težje invalidnosti zaposlenemu pripada solidarnostna pomoč. Ta znaša 100 % povprečne plače zaposlenih pri delodajalcu oziroma povprečne plače v Republiki Sloveniji za pretekle tri mesece, če je to za zaposlenega ugodnejše.

Upoštevanje uredbe o davčni obravnavi povračil

Kolektivne pogodbe delodajalcu dopuščajo možnost, da lahko v svojih internih pravilih določi tudi višje zneske, nikakor pa ne nižjih, kot jih določa kolektivna pogodba. Pri določanju višine zneska delodajalcu predlagamo, da upošteva Uredbo o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja. Ta določa višino zneskov solidarnostne pomoči, ki se ne vštevajo v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja.

Kdo odloča o upravičenosti?

Postopek vložitve predloga za izplačilo solidarnostne pomoči določajo posamezne kolektivne pogodbe. Tako na primer Kolektivna pogodba dejavnosti trgovine v 81. členu določa, da lahko predlog za dodelitev solidarnostne pomoči poda sindikalni zaupnik ali katerikoli drugi delavec. O upravičenosti predloga in višini odobrene pomoči odloči delodajalec na podlagi okoliščin posameznega primera. Delodajalec se je dolžan do predloga opredeliti v roku najkasneje 30 dni.

Če delodajalca ne zavezuje nobena kolektivna pogodba, delavcu ni zavezan izplačati solidarnostne pomoči. Če mu v izrednih situacijah kljub temu želi finančno pomagati, lahko to področje uredi v svojih internih pravilih, kjer upošteva enako obravnavo zaposlenih.

Doris

Doris Rakuša
Pravna svetovalka

Zadnji Blog zapisi

KA_dec18
  • KAdri

Kako se zaposleni soočajo s spremembami?

Ob prehodu v novo koledarsko leto si v podjetjih vzamemo čas, da pregledamo dosežke preteklega in si postavimo cilje za novo obdobje. Nekateri so takšni, da jih lahko dosežemo po starem načinu dela, za večino ciljev, ki jih želimo doseči, pa moramo vpeljati večje ali manjše spremembe: bodisi v organizaciji in poslovnih procesih ali v razmišljanju in vedenju posameznikov. Pogosto tudi oboje. Skupaj s cilji, običajno zastavimo tudi določene spremembe, ki jih moramo na poti do ciljev izvesti.
AnitaColic
Anita Čolić
HR Business Consultant
KA_nov18_2
  • RevizorKA

Novi pogoji izplačila denarnega nadomestila za neizrabljen letni dopust

Novembra 2018 je Sodišče Evropske Unije (v nadaljevanju Sodišče EU) izdalo dve sodbi, s katerima je določilo primere, v katerih bodo delodajalci svojim delavcem izplačevali denarno nadomestilo namesto koriščenje letnega dopusta v primeru prenehanja delovnega razmerja. Ker je sodna praksa Sodišča EU obvezujoča za nacionalna sodišča držav članic EU, bodo odločbe Sodišča EU vplivale na sodno prakso v Sloveniji.
Doris
Doris Rakuša
Pravna svetovalka
KA_nov18
  • KAdri

Ne le umska, danes šteje čustvena inteligentnost

Kateri razmeroma mlad in moderen koncept v poslovnem svetu postaja vedno bolj pomemben? Različni viri ga ocenjujejo kot enega izmed top 10 sposobnosti, ki jih bo v prihodnje zaposleni potreboval za uspeh na delovnem mestu. Zagotovo ste uganili, da govorimo o čustveni oz. emocionalni inteligentnosti.
IrisKaiser
Iris Kaiser
Strokovna sodelavka

Naroči se na BLOG zapise

Želite biti redno obveščeni o novih kadrovskih zapisih? Prijavite se in uživaj v branju.

Družini prijazna organizacija
Naročite se na BLOG zapise