KA_feb2019

Pri kadrovskem načrtovanju je sedež rezerviran tudi za vodstvo

  • KAdri

Čeprav imata pri kadrovskem načrtovanju vsak svojo vlogo in odgovornosti, pa verjetno ni potrebno posebej poudarjati: načrtovanje je najbolj učinkovito, ko sta kadrovska služba in vodstvo dobro usklajena. Za to je potrebno njuno sodelovanje, ki se skozi delo prepleta in dopolnjuje.

Vloga kadrovske službe je vodenje in usmerjanje procesov, s katerimi ugotavljamo potrebe ter postavljamo cilje zaposlenih, priprava akcijskega načrta, njegovo ovrednotenje in izvedba. Na drugi strani pa velika teža odgovornosti leži na vodji, ki mora prepoznati potrebe in postaviti zahteve oz. cilje za kadre na svojem področju.


Kadrovsko načrtovanje je postopek, s katerim zagotovimo, da »so kadrovske potrebe v organizaciji prepoznane in opredeljene, ter izdelani načrti aktivnosti s katerimi bomo tem potrebam zadostili,« sta že pred več kot četrt stoletja kadrovsko načrtovanje opredelila Daniel N. Bulla in Peter M. Scott.


Vloga vodij pri  kadrovskem načrtovanju

Spreminjajoča se vloga vodij pri upravljanju s kadri se odraža tudi pri kadrovskem načrtovanju. S prevzemanjem odgovornosti za razvoj zaposlenih mora vodja prevzeti tudi del odgovornosti za kadrovsko načrtovanje. Vodja je namreč tisti, ki najbolje pozna cilje svojega tima, procese in posameznike v timu.

Ključna naloga vodje pri kadrovskem načrtovanju je, da oceni trenutne kadrovske kapacitete svojega tima v odnosu do zastavljenih ciljev. Analizirati mora znanja in razvitost kompetenc, oceniti zadovoljstvo in motiviranost zaposlenih ter njihovo pripravljenost za dodatna usposabljanja. Na tej točki mora kadrovska služba vodjo podpreti s potrebnimi informacijami ali sistemi za ugotavljanje naštetih vidikov.

Na podlagi analize stanja vodja definira kakšne bodo potrebe glede števila zaposlenih, znanj, razvitosti kompetenc in ostalega. Vselej z obzirom na zastavljene cilje v naslednjem obdobju. Za svoj tim mora znati opisati trenutno stanje, oceniti potrebe v prihodnosti in odstopanja oziroma potrebe, s katerimi bo lahko dosegel svoje cilje.  Za celoten tim mora vodja načrtovati tudi razvoj vsakega posameznika.

Vloga kadrovske službe pri kadrovskem načrtovanju

Vloga kadrovske službe pa je, da ohrani celovit nadzor nad procesom planiranja in prevzame strateško vlogo pri načrtovanju kadrov. Hkrati pa ostaja gonilna sila v procesih načrtovanja in implementaciji zastavljenih načrtov. Naloge kadrovske službe so predvsem:

  • priprava metodologije in postopkov načrtovanja, ter vodenje celotnega procesa načrtovanja;
  • zagotavljanje usklajenosti kadrovskega načrta s poslovno strategijo in gospodarskimi ter demografskimi trendi;
  • usklajevanje potreb različnih deležnikov in postavljanje prioritet;
  • ·načrtovanje in razporejanje potrebnih sredstev za realizacijo plana;
  • postavljanje ključnih kazalnikov za spremljaje uspešnosti; in
  • priprava akcijskega načrta.

Predvsem pa je naloga kadrovske službe zagotoviti potrebno podporo vodjem pri načrtovanju. Bodisi v obliki individualnega svetovanja ali zagotavljanja ustreznih kadrovskih sistemov za ugotavljanje potreb pri razvoju kadrov. Pri tem so najpogostejši sistemi spremljanja delovne uspešnosti, kompetenčni modeli, sistemi načrtovanja kariere in razvoja, orodja za ugotavljanje potencialov pri zaposlenih in drugi.

Kadrovska služba mora najprej zagotoviti ustrezno metodologijo in vzpostaviti proces načrtovanja, ki bo v največji meri zagotavljal uporabnost pripravljenih načrtov. V samem procesu načrtovanja mora vodjem zagotavljati vso potrebno podporo, jim nuditi potrebne informacije na nivoju celotne organizacije in okolja, ter jih usmerjati. Njena ključna naloga je uskladitev načrta in operacionalizacija zastavljenih ciljev.

AnitaColic

Anita Čolić
HR Business Consultant

Zadnji Blog zapisi

KA_novica
  • NovičKA

Januarsko srečanje s poslovnimi partnerji: Hvala, ker se dopolnjujemo in skupaj rastemo

»Pozitivnih poslovnih zgodb nikoli ne pišejo podjetja. Pišemo jih ljudje.« S temi besedami je direktorica Zvezdana Lubej v sredo, 29. januarja, na srečanju Januarski pogovor nagovorila polno dvorano poslovnih partnerjev in prijateljev Profiles International Slovenia ter Kadrovske asistence.
KA_jan_20
  • Delovno Pravo

Novost: vsi starši prvi dan s prvošolčki v šolske klopi

11. januarja je začela veljati dopolnitev Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1). Ta med drugim vsem staršem bodočih prvošolcev omogoča plačan dan dopusta, da bodo lahko svoje otroke ponosno in brezskrbno pospremili v šolo.
Capture
Maja Brajnik
delovnopravna strokovnjakinja
KA_dec19
  • Delovno Pravo

Kolektivna pogodba za obrt in podjetništvo veljavna samo do konca leta

Kolektivna pogodba za obrt in podjetništvo (KPOP) je bila sklenjena za določen čas in je veljala do 31. decembra 2018. Normativni del KPOP se je uporabljal še 12 mesecev po prenehanju veljavnosti kolektivne pogodbe, torej do vključno 31. decembra 2019.
Capture
Maja Brajnik
delovnopravna strokovnjakinja